[Rozmiar: 29326 bajtów]

[Rozmiar: 1229 bajtów] [Rozmiar: 938 bajtów] [Rozmiar: 1206 bajtów] [Rozmiar: 1046 bajtów] [Rozmiar: 1344 bajtów] [Rozmiar: 1178 bajtów] [Rozmiar: 1093 bajtów]
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jaworznie istnieje od 1969 roku.

W skład ośrodka wchodzą:  

   [Rozmiar: 36465 bajtów] SZKOŁY

 • 6-letnia Szkoła Podstawowa nr 23 dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim;
 • 3-letnie Gimnazjum nr 12 dla dzieci upośledzonych umysłowo  w stopniu lekkim;
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7 kształcąca młodzież na kierunkach: kucharz małej gastronomii, cukiernik. 

  Przy każdej z tych szkół istnieją:
   
 • Zespoły Edukacyjno-Terapeutyczne dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym; 
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy Zawodowej dla dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym (pomoc w biurze i w gospodarstwie domowym).

   INTERNAT  [Rozmiar: 32400 bajtów]

  Internat dla dzieci i młodzieży uczącej się w naszych szkołach, zapewniający wychowankom całodobową wszechstronną opiekę.


  Jeżeli Twoje dziecko:

 • ma duże trudności z realizacją materiału programowego, w szkole masowej lub sprawia trudności wychowawcze;
 • powtarza daną klasę kilka razy;
 • ma zaburzenia rozwojowe uniemożliwiające mu kształcenie w szkole ogólnodostępnej;
 • nie osiąga sukcesów takich jak jego rówieśnicy w klasie, co powoduje zaniżoną samoocenę i brak akceptacji własnej osoby;
 • nie realizuje obowiązku szkolnego, wagaruje ze względu na trudności w nauce;
  Skorzystaj z naszej oferty edukacyjnej.

  Nasza placówka umożliwi Twojemu dziecku:

 • zdobywanie wiedzy i umiejętności dostosowanych do jego potrzeb rozwojowych i psychofizycznych;
 • osiąganie sukcesów szkolnych;
 • wyrównywanie deficytów rozwojowych na zajęciach korekcyjnych,logopedycznych i terapeutycznych;
 • rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych;
 • uzyskanie świadectw wszystkich typów szkół;
 • korzystanie z pracowni tematycznych, kuchni dydaktycznych sali gimnastycznej, pracowni komputerowych;  
 • korzystanie z bezpłatnych podręczników.

[Rozmiar: 19181 bajtów]         Zapewniamy:

 • opiekę lekarską, stomatologiczną pielęgniarską;
 • wyjazdy na kolonie min. do Danii w ramach współpracy z instytucją charytatywną;
 • udział w turnusie rehabilitacyjnym, wycieczkach, rajdach oraz wyjazdy na basen.
[Rozmiar: 1081 bajtów]